EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 เอกสารแนบ
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารแนบ
5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามขอผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ เยี่ยมชมหน้าเว็บ
นโยบายของผู้บริหาร เอกสารแนบ
โครงสร้างหน่วยงาน เอกสารแนบ
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง เอกสารแนบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เอกสารแนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนกลาง เยี่ยมชมหน้าเว็บ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เยี่ยมชมหน้าเว็บ
ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน เยี่ยมชมหน้าเว็บ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน เยี่ยมชมหน้าเว็บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH เอกสารแนบ
บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เอกสารแนบ
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เอกสารแนบ
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน เอกสารแนบ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) เอกสารแนบ
2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) เอกสารแนบ
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบ
5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เอกสารแนบ
6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารแนบ
7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารแนบ
8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารแนบ
9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง เอกสารแนบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ม.ค. 64 – มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ก.ค. 64 – ก.ย. 64 เอกสารแนบ
10 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน เอกสารแนบ
11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) เอกสารแนบ
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบคือ เอกสารแนบ
3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานต้องดำเนินการทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
หนังสือจัดสรรงบประมาณ เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแนบ
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุยาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 1เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่า เอกสารแนบ
หนังสือขอนุญาตุนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 (ชุดที่1) เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 (ชุดที่ 2) เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 (ชุดที่1) เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 (ชุดที่ 2) เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบแสขร.1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2563 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2563 เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2564 เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2564 ยังไม่มีเอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กันยายน 2564 ยังไม่มีเอกสารแนบ
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 เอกสารแนบ
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ ในปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 เอกสารแนบ
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น เอกสารแนบ
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ กรณีดำเนินการใหม่/ทบทวน
1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 คำสั่ง หรือประกาศมาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) เอกสารแนบ
3 กรอบแนวทางการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฟทธิ์ปกิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) เอกสารแนบ
4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแนบ
5 หลักฐานการแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแนบ
กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยังไม่มีเอกสารแนบ
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) ยังไม่มีเอกสารแนบ
กรอบแนวทางการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) ยังไม่มีเอกสารแนบ
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีเอกสารแนบ
หลักฐานการแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีเอกสารแนบ
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติการราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 ประกาศรายงานการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ เอกสารแนบ
รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษา 2563 - กันยายน 2563) เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ เอกสารแนบ
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เอกสารแนบ
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1 หลักฐานการจัดดครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ เอกสารแนบ
โครงการ เอกสารแนบ
2 รายชื่อผู้ที่ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย เอกสารแนบ
3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้หระทำผิดวินัย เอกสารแนบ
5 ภาพกิจกรรม ต้องระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน เอกสารแนบ
6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) เอกสารแนบ
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เอกสารแนบ
รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) เอกสารแนบ
4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณิย์ ผ่าน Application หรือช่องางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564 เอกสารแนบ
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564 เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564 เอกสารแนบ
4 กรณีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น
หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง ยังไม่มีเอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
โครงการ/กิจกรรม เอกสารแนบ
2 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ เอกสารแนบ
3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ เอกสารแนบ
4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ ตามภารกิจ ที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ เอกสารแนบ
5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ขัดกิจกรรมที่ชัดเจน เอกสารแนบ
6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) เอกสารแนบ
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ เอกสารแนบ
มาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการทุจริต การแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุต เอกสารแนบ
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล เฉพาะหน่วยงาน ที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (กรณีที เอกสารแนบ
3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน เอกสารแนบ
4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม เอกสารแนบ
3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม เอกสารแนบ
4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เอกสารแนบ
3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกสารแนบ
4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น เอกสารแนบ
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) เอกสารแนบ
4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแนบ
3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารแนบ
4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ12 เดือน คือเดือนกันยายน 2564) เอกสารแนบ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และ เอกสารแนบ
* แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือเดือนกันยายน 2564) เอกสารแนบ
* แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และรอบ12 เดือน คือเดือนกันยายน 2564) เอกสารแนบ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เอกสารแนบ
4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เอกสารแนบ
3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน เอกสารแนบ
4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ เอกสารแนบ
โครงการ เอกสารแนบ
2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน เอกสารแนบ
3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน เอกสารแนบ
5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม เอกสารแนบ
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ เอกสารแนบ
โครงการ เอกสารแนบ
2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เอกสารแนบ
3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่ เอกสารแนบ
4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เอกสารแนบ
5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม เอกสารแนบ
6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานงาน ในนาม “ชมรม STRONG....” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG.... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
2 แนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมของชมรม STRONG.... เอกสารแนบ
3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG.... เอกสารแนบ
4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG.... ที่มีความต่อเนื่อง เอกสารแนบ
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 บันทึกข้อลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) เอกสารแนบ
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน เอกสารแนบ
3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน เอกสารแนบ
4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เอกสารแนบ
5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 เอกสารแนบ
6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ