ชื่อ - นามสกุล :นพ.อุทุมพร สุมากรณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :056-499769
Email :sapphayahos@gmail.com